Krásný Buk

Krásný Buk (Schönbüchel)- obec a hrad

Obec Krásný Buk (česká verze jména vznikla až po 2. světové válce) leží v údolí Křínice severozápadně od centra Krásné Lípy a dnes je její součástí. Doba založení vsi je neznámá.

Když se mezi lety 1265 a 1280 dělilo rozsáhlé panství Ronovců mezi syny, dostalo se okolí Krásné Lípy na hranici majetku pánů z Lipé. To bylo zřejmě důvodem ke stavbě hradu Krásného Buku. Jeho nejstarším známým majitelem byl Jindřich z Lipé, který v roce 1319 vyměnil svůj severočeský majetek s králem za jiné statky na Moravě. O dvacet let později byl ale hrad dobyt a zničen Žitavskými.

Vesnice Krásný Buk mohla vzniknout společně s hradem kolem roku 1275, ale mohla být založena i později, protože první písemná zmínka o ní pochází až z roku 1485. Od roku 1481 patřilo tolštejnské panství Šlejnicům, kteří podporovali rozvoj obchodu a řemesel. Roku 1573 se stalo okolí Krásné Lípy s Krásným Bukem součástí kamenického panství, které v roce 1614 koupil Radslav starší ze Vchynic a Tetova. Rodu Kinských patřilo potom panství až do zrušení vrchnostenské správy v roce 1848.

V osadě se dochovala řada zajímavých domů z 18. a 19. století. Ve 2. polovině 19. století se zde začala rozvíjet průmyslová výroba. Nejznámější továrnou v obci byla pletárna bavlněného prádla, jejímž majitelem byl Gustav Adolf Jäger

U silnice do Kyjova stojí patrový roubený dům s mansardovou střechou, na jehož vstupním portálu je vytesaný letopočet 1770. V tomto domě bylo jedno z největších zdejších bělidel a po rekonstrukci v něm vznikl penzion Na Bělidle.

Penzion Na Bělidle

Zajímavá je také cihlová vila, kterou si nechal postavit majitel zdejší pily Alfred Hieke. Podle lidové tradice byl dům postaven pro firemní kanceláře, ale manželce majitele se tak zalíbil, že si jej ponechali k bydlení.

 vila Alfreda Hiekeho

Hrad Krásný Buk stával asi 0,5 km západně od stejnojmenné osady. Jeho sporé zbytky se dochovaly na nevýrazném zalesněném návrší, které vybíhá od osady Sněžná nad severní okraj údolí říčky Křinice a dříve se označovalo jako Zámecký vrch.

O založení hradu se nezachovaly žádné zprávy. Pravděpodobně vznikl ve druhé polovině 13. století. Jeho zakladatelem mohl být některý člen rodu Markvarticů, kteří kraj po roce 1263 nejspíše ovládali. Nejstarší písemná zpráva o hradu pochází až z roku 1319, kdy Jindřich z Lipé vyměnil své severočeské statky s Janem Lucemburským za majetek na Moravě, kam odcházel za svou milenkou, královskou vdovou Eliškou Rejčkou.

Krásný Buk se brzy poté stal majetkem Vartenberků, kteří podnikali loupežné nájezdy do Lužice. Lužičané proto již v roce 1337 dobyli Tolštejn. Když nájezdy neustávaly, uspořádali odvetnou výpravu proti Krásnému Buku, který 15. října 1339 dobyli a zničili. Noví majitelé přenesli centrum panství na opravený hrad Tolštejn a Krásný Buk zůstal v troskách a nebyl již nikdy obnoven.

Dispozice hradu byla dvojdílná. Samotné hradní jádro, umístěné na skalním pahorku, je relativně malé. Svahy ostrožny nebyly při hloubení příkopů odtěženy, proto vznikl na vnějším obvodu příkopu přirozený terénní val. Podle starších popisů bylo opevnění hradu a předhradí poměrně rozsáhlé, v minulosti zde měly být patrné ještě další dvě obranné linie tvořené valy a příkopy.

Za několika příkopy bylo předhradí, které zajišťovalo provozní a hospodářské funkce hradu. Sahalo až k poslednímu příkopu, který dodnes jako jediný kruhovitě obíhá celé hradní návrší. Na něm jsou k vidění jen zbytky tzv. bergfritu – neobytné obranné věže (vnitřní průměr necelé dva metry, základy nově přehrazeny mříží), do které se vstupovalo ve vyšších patrech. Za ní se nacházel dřevěný palác neurčitelné velikosti, kolem obíhala kamenná hradba a přístup vedl zřejmě přes padací most.

Ze samotného hradu již mnoho nezůstalo. Na vrcholku se dochovaly jen zbytky hlavní válcové věže, vedle níž zřejmě stával dřevěný hradní palác.

[1] Krásný Buk Lužické hory - web 
[2] Klos R.: Přehled dějin města Krásné Lípy s okolím do konce třicetileté války. Krásná Lípa 1997